top of page
検索

Early Spring Exhibition @ Mitochu Koeki

更新日:2020年2月15日

21 February - 15 March 2020

Kawase Shinobu Tea Bowl and stand, Ceradon, Kakuji-type 2016 w16.9 h11.0 (all included size)
Kawase Shinobu Tea Bowl and stand, Ceradon, Kakuji-type 2016 w16.9 h11.0 ㎝ (size all inclusive) Sold

Kawase Shinobu Lidded Incense burner, Celadon, Suiji-type 2019 w10.8 h6.5 cm / Lidded Container, Celadon, Suiji-type 2019 w6.5 h5.2 cm
Kawase Shinobu Lidded Incense burner, Celadon, Suiji-type 2019 w10.8 h6.5 cm / Lidded Container, Celadon, Suiji-type 2019 w6.5 h5.2 cm

Hashimoto Chitaka (b.1972)  Shariki (gem container) 2019 w5.1 h9.5 cm
Hashimoto Chitaka (b.1972) Shariki (gem container) 2019 w5.1 h9.5 cm

Bernard Leach Panel of tiles c.1931 w92.0 h92.0 cm
Bernard Leach Tile Panel c.1931 w92.0 h92.0 cm

featuring:

Bernard Leach / Hamada Shōji / Hashimoto Chitaka / Kamoda Shōji / Kawase Shinobu /

Kuriki Tatsusuke / Kuroda Tatsuaki / Lucie Rie / Tsukamoto Kaiji / Uchida Kōichi

Yasuda Yukihiko / Yoshida Fumiyuki / Yoshikawa Eiji etc (in abc order).

Commenti


bottom of page