top of page
EXTRA INFORMATION
Exhibition:
Shino, Suzuki Osamu (2001), Nihonbashi Takashimaya, Nanmba Takashimaya etc.

Literature:

Shino, Suzuki Osamu (2001), Nihonbashi Takashimaya, Nanmba Takashimaya etc.
Catalogue cat.34/ p52
bottom of page