top of page

Akaji Yūsai (1906-1984)

Akatsuka Jitoku (1871-1936)

Bernard Leach (1887-1979)

Bodil Manz (b.1943)

Fujimoto Yoshimichi (1919-1992)

Fukami Sueharu (b.1947)

Ishiguro Munemaro (1893-1968)

Iizuka Rōkansai (1890-1958)

Iizuka Shōkansai (1919-2004)

Kaneshige Tōyō (1896-1967)

Kakurezaki Ryuichi (b.1950)

Katō Hajime (1925-2000)

Kawase Shinobu (b.1950)

Masumura Mashiki (1910-1996)

Matsuda Gonroku (1896-1986)

Otomaru Kōdō (1898-1997)

Otsuka Mokichi (b.1956)

Richard Notkin (b.1948)

Suzuki Osamu (1926-2001)

Terai Naoji (1912-1998)

Tsuda Shinobu (1875-1946)

Wouter Dam (b.1957)

Please contact us for further 
information.
bottom of page